bjerkvik-barnehage

Bjerkvik barnehage kan bli drevet av private i fremtiden. Alternativet er å samlokalisere barnehagen og skolen. (Foto: Bjerkvik barnehage/Narvik kommune)

Vil la private overta barnehagen

24. mai 2019

Barnehageplassene som i dag gis av Bjerkvik barnehage bør overføres til en privat aktør. Det foreslår rådmannen i Narvik.

Flere private aktører er interessert i å overta den kommunale Bjerkvik barnehage eller bygge en helt ny. Det er klart etter at Narvik kommune tidligere i vår annonserte etter private som kunne være interessert i å drifte private barnehageplasser i Bjerkvik.

Opprettholdes og utvikles
Kommunen ønsker ikke å redusere eller forverre barnehagetilbudet i Bjerkvik. Det understrekes i en saksutredning som nå er presentert for politikerne.

– Saken omhandler hvordan vi kan sikre at barnehagetilbudet i Bjerkvik opprettholdes og utvikles i årene fremover. Vi må ha et barnehagetilbud som er bærekraftig ut fra alle perspektiv, skriver rådmannen.

Narvik kommune har vedtatt å bruke arealene i kommunale bygg på en mer effektiv måte.

I Bjerkvik har elevtallet ved skolen gått betraktelig ned over flere år og selv om prognosen viser en beskjeden oppgang er ikke det tilstrekkelig til å forsvare arealbruken som er i dag.

Kontroll på økonomien
For å kunne gi gode tilbud er det blant annet viktig at kommunen har økonomi til å møte fremtidens utfordringer.

– Får vi ikke kontroll på økonomien, vil konsekvensene bli et dårligere barnehage- og skoletilbud fremover, skriver rådmannen.

I fjor ble det derfor lagt frem et forslag om å samlokalisere barnehagen og skolen.

Et alternativ der kommunen kan selge eksisterende barnehagebygg er det som gir størst økonomisk effekt fordi kommunen slipper fremtidige vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsetterslepet i den kommunale barnehagen er beregnet til vel 1,2 millioner kroner.

Bygge ny barnehage
I Bjerkvik er det tre barnehager; den kommunale, en privat og en familiebarnehage.

Bystyret har tidligere bedt rådmannen vurdere muligheten for å overføre plassene til den private Bjørkvang barnehage i Bjerkvik. Det anses imidlertid ikke å være lovlig, da alle aktører som ønsker det må få mulighet til å melde sin interesse.

I mars annonserte kommunen derfor etter private aktører som kunne være interessert i å drifte private barnehageplasser i Bjerkvik.

Flere aktører meldte sin interesse. Det er aktører som er interessert i å drifte videre i kommunens barnehage og det er også aktører som er interessert i å bygge ny barnehage.

Nå ønsker rådmannen å fortsette prosessen med valg av privat aktør som vil bygge ny barnehage, utvide eksisterende barnehage eller kjøpe og drifte videre i eksisterende bygg.

Vil kreve investeringer
Alternativt foreslår rådmannen at barnehageplassene forblir kommunale og at prosessen med samlokalisering av Bjerkvik barnehage og Bjerkvik skole fortsetter.

Det er beregnet at samlokalisering i skolebygget vil kreve investeringer for ca. seks millioner kroner.  Deler av dette arbeidet vil kunne finansieres gjennom salg av barnehagebygget som er taksert til 4,3 millioner kroner.

Dersom politikerne ønsker å gå videre med dette alternativet må det lages et skisseprosjekt for å finne gode og riktige løsninger for både barnehagen og skolen.

Saken vil da bli lagt frem for bystyret til endelig avgjørelse på et senere tidspunkt.

Et godt skoletilbud
Uavhengig av hvilke alternativer som velges mener rådmannen det må gjennomføres en eller annen form for arealeffektivisering ved Bjerkvik skole.

Rådmannen understreker at skoletilbudet i Bjerkvik er viktig.

– Elever i Bjerkvik skal ha et godt skoletilbud, også i fremtiden, skriver han.

Formannskapet skal behandle saken 28.mai og saken vil trolig bli endelig avgjort i et bystyremøte i juni.

Skriv inn søkeord og trykk Enter