narvikfjellet_2

Det er gjort betydelige investeringer i infrastruktur som veger, strøm, vannforsynings-, overvanns-og avløpsanlegg i Fagernesfjellet. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Vil bidra med 20 millioner kroner

6. mai 2019

Kommunen bør bidra med vel 20 millioner kroner til medfinansiering av vann- og avløpsanlegget som er bygget i Fagernesfjellet.

Det foreslår rådmannen i Narvik i et nytt saksfremlegg til bystyret.

Narvikfjellet AS har søkt Narvik kommune om hel- eller delfinansiering av infrastrukturen som er lagt til næringsområdet i Skistua i Fagernesfjellet.

Totalt har Narvikfjellet AS brukt nær 98 millioner kroner på VA-infrastruktur i Fagernesfjellet, vel 37 millioner kroner er knyttet til næringsarealene.

Enige om faktagrunnlaget
Da formannskapet behandlet saken i mars ble rådmannen bedt om å fremme forslag på finansiering på inntil 35 millioner. Siden da har administrasjonen i det kommunale foretaket Narvik Vann og Narvikfjellet AS arbeidet for å kvalitetssikre tallene og bli enige om faktagrunnlaget.

Arbeidet var ikke ferdig da bystyret skulle behandle saken for en måned siden, men nå har politikerne fått oppdaterte tall på bordet.

Rådmannen foreslår at kommunen bidrar med 20,85 millioner kroner til investeringene som er gjort i VA-anlegg i næringsområdet i Skistua/Fagernesfjellet.

Administrasjonen i Narvik Vann bekrefter at dette er innenfor gjeldende lovverk, det vil si at man kan finansiere de relevante kostnader innen selvkostområdet.

Skape aktivitet og arbeidsplasser
Tidligere beregninger viser at en slik medfinansieringen vil øke vannavgiften med et sted mellom 35 og 55 kroner per husstand per år.

– Rådmannen mener dette er en beskjeden konsekvens opp mot den store betydning som tiltaket potensielt har for å skape aktivitet og arbeidsplasser, skriver assisterende rådmann Lars Norman Andersen i saksfremlegget til bystyret.

Tallet kan også bli lavere som følge av forventet økt aktivitet. Det vises til at Narvik Vann vil få avgiftsinntekter fra det samme anlegget, akkurat som Narvik kommune får økte inntekter i form av eiendomsskatt.

Rådmannen er tydelig på at forslaget ikke påvirker lånerammen til Narvik kommune i forhold til finansiering av for eksempel skoler, brannstasjon og helsehus, da dette dekkes utelukkende via selvkostregnskapet til Narvik Vann.

narvik_4

Det er etablert en helt ny bydel i Fagernesfjellet med mange nye boligtomter og viktig næringsareal. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Hel- eller delfinansiere
For ti år siden vedtok bystyret at kommunen kan hel- eller delfinansiere fellestiltak som for eksempel VA-anlegg i forbindelse med etablering av næringsareal som gir kommunen flere arbeidsplasser.

Dette har skjedd flere ganger, blant annet ved utbyggingen av Malmporten handelspark og Medby næringspark. Det arbeides også med en lignende løsning i forbindelse med utbyggingen av et nytt næringsområde på Herjangshøgda.

Rådmannen er tydelig på at Narvik kommune må bruke de redskaper de har for å skape utvikling og han poengterer at utbyggingen vil bidra betydelig til bolyst, økt bosetting/tilflytting og økt attraktivitet for hele regionen.

– En utbygging av disse tilbudene vil gi flere besøkende/turister, studenter til Campus Narvik og økt trivsel/bolyst for eksisterende innbyggere, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Det helårlige reiselivsanlegget
Utbyggingen i Fagernesfjellet med utvikling av 25.000 kvadratmeter næringsarealer legger til rette for en storstilt utbygging for en rekke ulike aktører som ønsker å etablere næringsaktivitet i tilknytning til det helårlige reiselivsanlegget som er under utvikling.

Flere investorer ser på mulighetene for å etablere næringsvirksomhet i området. Og gjennom de infrastrukturtiltak som nå gjøres vil det bli tilrettelagt for en næringsklynge med et potensial for mange arbeidsplasser i nær fremtid.

Det er anslått at utbyggingen i Fagernesfjellet kan skape ca. 200 nye faste helårs arbeidsplasser fordelt på en rekke aktører som vil være på plass i dette området innen få år.

Bystyret i Narvik skal behandle saken torsdag 9.mai.

Som alternativ innstilling foreslår rådmannen at kommunen også bidrar med dekning av kostnader med å etablere anlegg for brannvann i fjellet, tilsammen innenfor en ramme på 25 millioner kroner. Anlegg av brannvann er kostnader som Narvik Vann Kf normalt ikke har dekket ved slike prosjekter, men som likevel er innenfor gjeldende lovverk.

Skriv inn søkeord og trykk Enter