fyrlykt-bogen

Narvik Havn KF har ved enkelte anledninger brukt Bogen havn som avlastningshavn. Gjennom en ny samarbeidsavtale skal Narvik Havn styre aktiviteten i hele Evenes havnedistrikt. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Strategisk viktig havnesamarbeid

30. september 2019

Evenes kommune mangler kompetanse og kapasitet på havneområdet og overlater nå oppgavene til Narvik Havn KF.

Fra årsskiftet overtar det kommunale foretaket havnemyndigheten i det meste av Ofotfjorden. Årsaken er etableringen av nye Narvik kommune og at Evenes kommune nå har vedtatt havnesamarbeid med Narvik kommune.

Myndighet i Evenes
Evenes kommune har i dag et nært samarbeid med Narvik havn om oljevernberedskap og om ulike havnespørsmål og har i lengre tid ønsket å formalisere samarbeidet.

Nå har kommunestyret i Evenes og bystyret i Narvik vedtatt en samarbeidsavtale som innebærer at havnedistriktet i Evenes innlemmes i Narvik sitt distrikt og at Narvik Havn gis myndighet i Evenes.

Det betyr blant annet innkreving av farvannsavgifter, myndighetsoppgaver etter havneloven, saksbehandling, oppgaver knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.

På kort sikt vil det ikke være noe økonomi av betydning i den foreslåtte avtalen, men avtalen gir muligheter for å kunne utvikle infrastruktur i Evenes i tett samarbeid med kommunen.

Er strategisk viktig
Da saken ble lagt frem for politisk behandling i Narvik la kommuneadministrasjonen vekt på at det er strategisk viktig for Narvik Havn KF å knytte seg tettere til Evenes, spesielt i en tid hvor aktiviteten i denne delen av regionen tar seg betydelig opp.

– Narvik Havn er allerede, gjennom bl.a. avtale med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), involvert i aktiviteter med nedslagsfelt denne kommunen. En samarbeidsavtale med Evenes vil ytterligere forsterke betydningen av avtalen med FLO, heter det i saksutredningen.

Begge kommunene viser til at for brukere av havner og farleder vil et felles regime for forvaltning og drift oppleves som en forenkling og det vil bli lettere å se sammenhenger med den øvrige havnevirksomheten i Ofotfjorden.

Det vises blant annet til flybåtruten mellom Kjeldebotn og Evenes som vil være viktig å ivareta for Evenes og Nye Narvik kommune.

Havnevakta Narvik Havn

Narvik Havn KF får et betydelig større distrikt å følge med på. (Illustrasjonsfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Har godt oversikt
Avtale om innkreving av havneavgifter vil gi økte havneinntekter til Evenes, som igjen bidrar til utvikling av havn i Evenes kommune. Evenes kommune skal beholde 10 prosent av vederlagene som innkreves.

Avtalen vil gi Narvik havn KF forutsigbarhet i sin driftsplanlegging og mulighet for å bruke havna i Bogen etter behov for anløp og oppankring.

Narvik havn har havnevakt og har god oversikt over båtanløp og vil lett kunne følge med og registrere båttrafikken og anløp i Evenes kommune.

I podkastserien «Havnens Hus» får du vite mer blant annet havnevaktas oppgaver.

Skriv inn søkeord og trykk Enter