butikk-taraldsvikjordet

Norgesgruppen ønsker å bygge en tilsvarende nærbutikk som dette på Taraldsvikjordet. (Foto fra planinitiativet)

Ønsker å bygge nærbutikk

20. september 2019

Norgesgruppen ønsker å bygge en nærbutikk på Taraldsvikjordet og grunneieren vil nå detaljregulere området.

I flere år har Narvikgården arbeidet med å legge til rette for aktivitet og flere arbeidsplasser på Taraldsvikjordet. Tidligere var planen å utvikle eiendommen med kombinert boligbebyggelse og forretning. I 2016 ble imidlertid planen avvist av bystyret som mente bygget ble for høyt.

Har tatt planinitiativ
Nå har Narvikgården tatt et såkalt planinitiativ overfor Narvik kommune. Det er første skritt for å lage en detaljregulering.

I kommunedelplanen er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, det vil si at området kan inneholde funksjoner som bolig, kontor og offentlig og privat tjenesteyting.

Å bygge forretning er ikke inkludert i dette, men tidligere har kommunens planutvalg vært positive til en omregulering til kombinert boligformål og forretning/dagligvare.

Forrige planprosess viste at mindre forretning/dagligvare i utgangspunktet ikke har vesentlige andre konsekvenser for området enn andre typer utbygginger.

Tilpasses omgivelsene

taraldsvikjordet_1

En av ideskissene til hvordan Taraldsvikjordet kan utvikles. (Illustrasjon fra planinitiativet)

I forrige planprosess var utfordringene i hovedsak tilpasning til elveparken, atkomstveier, skyggevirkning og buffer mot utbyggingsområdet. I planbestemmelsene går det frem at vegetasjonen mot Elvedalen skal beholdes som buffer og tursti i nord skal ivaretas, slik at tilgjengeligheten til selve Elvedalen ikke forringes.

Slik utbyggingen er planlagt nå vil den i større grad kunne tilpasse seg omgivelsene rundt. Utbyggingen vil blant annet skje over ett plan slik at skyggevirkningene vil være minimale.

– Den nye bebyggelsen består kun av en etasje og vil derfor i mindre grad påvirke karakteren for området, skriver utbyggeren i et notat der det også vises til at realisering av en nærbutikk vil resultere i en generell oppgradering av tilgrensende og tilstøtende arealer for myke og harde trafikanter.

Hvis alt går slik utbyggeren ønsker vil planutvalget i kommunen kunne behandle et forslag i januar neste år. Deretter vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og da vil et endelig forslag til reguleringsplan kunne legges frem for bystyret i mai neste år.

taraldsvikjordet

I dag er Taraldsvikjordet overvokst av busker og kratt.

Skriv inn søkeord og trykk Enter