skisse-evenes-flystasjon

Bygger for over fire milliarder

18. november 2018

Utbyggingen av flystasjonen på Evenes går for fullt. Det skal brukes vel fire milliarder kroner på den nye Evenes flystasjon. De første flyene lander i 2021.

Etter planen kommer de første jagerflyene for å øve og trene på Evenes i august 2021. Fra 1.januar 2022 overtar Evenes funksjonen som fremskutt kampflybase fra flystasjonen i Bodø og bare ett år senere skal de nye maritime patruljeflyene ha Evenes som hovedbase.

Annonse

Annonse

Ekstern kvalitetssikring
Totalt skal det anskaffes fem P-8 Poseidon med støttesystemer som skal ivareta maritim overvåking. De nye flyene erstatter både Orion-flyene som i dag bruker Andøya flystasjon som hovedbase og DA-20 Jet Falcon som opererer ut fra flystasjonen på Gardermoen.

Det er Forsvarsbygg som har ansvar for å sikre at bygg og anlegg samt infrastruktur på Evenes er på plass slik at Luftforsvaret kan starte prøvedriften av anleggene til de maritime overvåkningsflyene i august 2022. Planleggingen er i rute og det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring av kostnadene. Innen utgangen av første kvartal 2023 skal bygg- og anlegg være klart til bruk.

Tidsplanen er stram og det er lagt opp til at delprosjektet godkjennes av Stortinget i juni neste år. Dette er det største enkeltprosjektet Forsvarsbygg har ansvar for på flystasjonen.

hangar-evenes-flystasjon

Det skal bygges hangar til de nye maritime patruljeflyene som får sin hovedbase på Evenes flystasjon. Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Over fire milliarder
– Det som nå planlegges bygget skal dekke de nasjonale MPA-behovene på Evenes, og består av kontor- og administrasjonsfasiliteter for 333 skvadronen og vedlikeholdsskvadronen, to vedlikeholdshangarer, én vaskehall og ca. 60.000 kvm flyoperative flater, forteller John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon.

Det har allerede skjedd mye på flystasjonen. Det er blant annet bygget anleggs- og kontorhotell og fasiliteter til entreprenører og til ansatte i Forsvarsbygg. I år gjøres det arbeider for ca. 200 millioner kroner og til neste år er arbeidene kostnadsberegnet til ca. 500 millioner kroner. Dette omfatter blant annet ny mannskapsforlegning, befalsforlegninger og nytt drivstoffanlegg.

Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer til nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar på ca. 600 millioner kroner. Etter planen skal det brukes over fire milliarder kroner på fornyelser og utbygginger ved flystasjonen før den er ferdig.

skisse-evenes-flystasjon

Illustrasjon: Forsvarsbygg

Gir store ringvirkninger
Evenes flystasjon ble etablert i 1979 og var i full operativ drift frem til 1993. I 2012 vedtok Stortinget at Evenes skal være fremskutt operasjonsbase for Norges nye kampfly. Hovedbasen blir på Ørland flystasjon.

I 2016 vedtok Stortinget at også de nye maritime patruljeflyene skal stasjoneres på Evenes når flystasjonen på Andøya legges ned.

Når flystasjonen er i full drift er det anslått at det vil være 400-500 ansatte i Luftforsvaret og 300 vernepliktige på stasjonen. I tillegg skal Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarsbygg ha tilhold på stasjonen.

Alt dette vil gi store ringvirkninger for Evenes kommune og for regionen rundt. Evenes kommune forbereder seg nå på å legge til rette for flere innbyggere og flere arbeidsplasser.

Attraktive boligareal
Evenes kommune har boligareal for de som skal arbeide på flystasjonen og det finnes også attraktive boligareal på strekningen Evenes – Bjerkvik – Narvik.

Når Hålogalandsbrua åpner 9.desember i år vil reisetiden mellom Evenes og Narvik være ca. 45 minutter. Reisetiden mellom Bjerkvik og Narvik vil være ca. 13 minutter.

Futurum AS som er Narvik kommunes næringsutviklingsselskap arbeider også for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser som følge av Forsvarets utbygging på Evenes.

Mandag 19.november arrangerer Narvikregionen Næringsforening en «Byggebørs» hvor Forsvarsbygg vil orientere om arbeidene som skal gjøres på flystasjonen.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter