Lars Skjønnås

For å motvirke den negative demografiske trenden og legge til rette for å snu utviklingen mener rådmann Lars Skjønnås det er nødvendig å frigjøre ressurser til å jobbe med utviklingsarbeid. (Arkivfoto: Nicola Mulryan/Narvik kommune)

Fullt mulig å snu utviklingen

20. november 2019

– Det er fullt mulig å snu den demografiske og økonomiske utviklingen. Det sier rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune.

Kommunen har ikke nok inntekter til å drive kommunen som i dag. Færre innbyggere og skjev alderssammensetning gjør at det også at kommunen har for mange ansatte innen enkelte sektorer.

Ny økonomisk situasjon
– Vi blir færre innbyggere totalt sett, vi får færre barn, det blir færre unge, færre unge voksne, mens vi blir relativt sett flere eldre. Dette gjør at vi må skalere de tilbud vi yter i forhold til en ny økonomisk situasjon, og innrette tilbudene i forhold til de kunder og behov vi skal dekke, skriver rådmannen i sin innledning til kommunebudsjett for 2020.

Statens rammetilskudd til kommunene gir de yngste og eldste aldersgruppene større overføringer basert på høyere utgiftsbehov. Fremover vil Narvik kommune få gradvis lavere overføring til barnehage og grunnskolesektoren og økte overføringer for de eldste.

Årsaken vises i denne grafen som viser befolkningsutviklingen frem til 2029 i Narvik kommune i tre alderskategorier.

budsjettgraf

Rammetilskudd fra staten
Forslaget til Narvik kommunes budsjett for 2020 har en inntektsside på vel 1,5 milliarder kroner.

Inntektene fordeler seg på et rammetilskudd fra staten på 734 millioner kroner, 618 millioner kroner fra inntekts- og formueskatt, vel 135 millioner kroner fra eiendomsskatt og vel 37 millioner kroner er andre generelle inntekter.

For disse inntektene skal hele kommunen drives.

Å drive barnehager, skoler, omsorg og helse og velferd koster vel 1,1 milliarder kroner, mens teknisk drift, plan, næring og kultur koster vel 158 millioner kroner.

En skjør ballanse
Rådmann Lars Skjønnås har lagt frem et budsjett i balanse, men det er en skjør balanse.

– Budsjettet for 2020 er meget anstrengt med uhyre små marginer. Det skal ikke gå mye feil før vi er over på underskudd, skriver rådmannen.

Færre arbeidsplasser, endring i innbyggertallet og alderssammensetningen i befolkningen gir direkte utslag på nivå og utvikling av kommunens frie inntekter (skatt og rammeoverføringer fra staten).

Det er for eksempel beregnet at utgiftsbehovet innen pleie og omsorg vil øke gradvis med 96 millioner kroner de neste ti årene. Rådmannen mener finansieringen i all hovedsak skje ved kutt og omprioriteringer fra øvrige sektorer.

Gjennomføres strukturelle grep
Rådmannen poengterer at den underliggende driften av den nye kommunen er for dyr.

– Kostnadene må ned til et nivå som er i tråd med sammenlignbare kommuner og hva inntektene kan dekke.

Nå varsler han at det må gjennomføres strukturelle grep for å få dette til. Det vil skje innen pleie og omsorg.

– Men også innen skole og barnehager må vi gjøre strukturelle endringer som følge av fallende barnetall, skriver Lars Skjønnås.

Tabellen nedenfor viser at det vil bli en reduksjon i behovet for barnehageplasser i årene fremover og en nedgang i barnetallet i grunnskolen, mens det blir vekst i gruppen «yngre eldre» og gruppen 80-89 år. (tallene fra SSB)

budsjettabell

Ingen skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen, men rådmannen viser til at den nye kommunen vil ha for mange ansatte innen enkelte sektorer i forhold til den demografiske utviklingen.

Rådmannen gjør det klart at hele kommunen må bidra til endringene som må gjøres.

– Vi må ta ut stordriftsfordeler, vi må få til forenklet og mer rasjonell drift. I tillegg til skole, barnehage, helse, pleie og omsorg så må også andre deler av kommunens tjenesteproduksjon forberede seg på kutt i bemanning, skriver han.

Brannslukking og skadebegrensning
For å motvirke den negative demografiske trenden og legge til rette for å snu utviklingen mener rådmannen det er nødvendig å frigjøre ressurser til å jobbe med utviklingsarbeid.

– Slik situasjonen er nå «løper vi hele tiden etter» problemet, og driver med brannslukking og skadebegrensning. Vi må kunne møte situasjonen proaktivt.

– Vi må løse våre utfordringer, og gjøre så godt arbeid at den negative trenden snus til positivitet og vekst, skriver rådmann Lars Skjønnås.

Han trekker frem at det også er lyspunkter og positive forhold.

– Det er fullt mulig å snu den negative demografiske og økonomiske utviklingen vi ser. Vi må være villig til å ta grep, og vi må gjøre jobben selv, ingen kommer til å gjøre jobben for oss. Narvik kommune er en virksomhet med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Sammen skal vi få det til, avslutter Lars Skjønnås.

Rådmannens forslag til budsjett for 2020 kan leses her.

Skriv inn søkeord og trykk Enter