kart

Det er attraktive næringsareal i mange av kommunene i Narvikregionen.

Har attraktive næringsareal

4. desember 2018

Mange kommuner i Narvikregionen kan tilby byggeklare eller ferdig regulerte areal for ny næringsvirksomhet.

Å ha tilgang på nok og riktig næringsareal er et viktig grunnlag for å sikre nye etableringer og for å gi etablerte bedrifter muligheter for utvidelser.  Ulike næringer har ulikt behov og derfor er det viktig å ha forskjellige næringsareal tilgjengelig. I Narvik kommune skal det nå reguleres et område som er avsatt til containerterminal. Mer om det senere.

Annonse

I hele regionen
– Narvikregionen har mange ulike typer areal, både areal som er regulert til næringsformål og areal som er avsatt til næring i ulike kommuneplaner og mange steder er arealene klargjort for bygging. Det sier Erik Sommerli. Han overtok i høst som administrerende direktør i Narvikgården AS, Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap.

Narvikgården har gjort en kartlegging av næringsareal i hele regionen og har god kjennskap til areal som eies av både private og det offentlige. Kartleggingen er gjort i Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik, Ballangen og Tysfjord.

– Vi har god oversikt over områder som er ferdig regulert og klargjort for å kunne bygge på, områder som er ferdig regulert, men som mangler nødvendig infrastruktur og områder som kun er avsatt til næring i kommuneplaner, opplyser Sommerli som understreker at det er viktig å ha ulike typer næringsareal klar.

Mye spennende
Terje Steinsund som er administrerende direktør i Futurum AS er enig i det. Futurum er Narvik kommunes næringsutviklingsselskap og skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer i regionen.

terjesteinsund

Det å ha tilgjengelige næringsareal bidrar til en positiv utvikling, sier administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum AS. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

– Det må være et godt utvalg av næringsareal slik at bedrifter som ønsker det kan finne et sted å etablere seg eller flytte sin virksomhet til om de har behov for det, sier Steinsund og viser til at det skjer mye spennende i regionen.

– Det må være nok areal også til mer plasskrevende næring som lager/transport og industri. Nok tilgjengelig areal er en forutsetning for nye etableringer, sier Steinsund som poengterer at det også må finnes areal som i et lenger perspektiv kan tas i bruk om det blir behov for det.

– Vi trenger både flere arbeidsplasser og flere innbyggere til regionen og da er tilgjengelige og tilrettelagte næringsareal viktig. Det skaper forutsigbarhet for næringsliv og lokalsamfunn med hensyn til lokaliserings- og utvidelsesmuligheter, sier Futurum-direktøren.

Ny containerterminal
Selv om det finnes tilgjengelig næringsareal som kan tas i bruk så snart det er behov for det, er det også viktig at det er en arealreserve tilgjengelig. Derfor har det kommunale foretaket Narvik Havn i flere år arbeidet med mulige alternativer for ny havneterminal og ny malmhavn.

I 2017 vedtok bystyret i Narvik å sette av areal til at en ny containerterminal kan bygges på Skjomnes. Et område lengre sør, på Grindjord ble utpekt som ny fremtidig malmhavn.

hkvik_2

På Skjomnes planlegges det containerterminal med tilhørende logistikkareal. (Illustrasjon: Narvik Havn)

– Det handler om å tilrettelegge for forventet trafikkvekst. Det gjelder å ha de mest attraktive logistikkarealene i nord. Det vil si terminaler som gir bedriftene utvidelsesmuligheter og som er tilknyttet jernbane, sjø og hovedvei, sier forretningsutvikler Ragnar Krogstad i Narvik Havn KF.

Da arbeidet med nye Narvik havn ble startet ble det lagt vekt på å se på områder som kan utvikles i et lengre perspektiv. Det tar som regel mange år fra man begynner utviklingen av et område til nye arealer kan tas i bruk.

Det er nesten umulig å finne plass til nye etableringer på Narvikterminalen og når det i fremtiden er ventet betydelig økning i gods som skal til og fra Narvik er det nødvendig å ha mer næringsareal.

Egnet for utbygging
– Det siste året har også transport av varer på jernbane mellom Kina og Narvik igjen blitt aktualisert og i årene fremover kan det bli snakk om betydelige mengder. Skulle det bli noe av dette er det for sent å begynne å tenke på arealer når togene skal gå. Etter grundige analyser har Skjomnes pekt seg ut som et godt sted å etablere containerterminal med tilhørende logistikkarealer, sier Ragnar Krogstad.

Da bystyret i Narvik behandlet saken gjorde de også et vedtak om rekkefølgebestemmelser som betyr at det ikke kan startes arbeid med en ny terminal før bygging av jernbane til området har startet.

– I første omgang starter vi med detaljerte grunnundersøkelser, det er en forutsetning for videre planarbeid. Vi har undersøkelser som sier at grunnen er egnet for utbygging, men ytterligere undersøkelser skal og må gjøres, sier Krogstad.

created by dji camera

I Bjerkvik er det flere attraktive næringsareal, som her på Herjangshøgda. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Attraktive arealer
I alle kommunene som ble kartlagt av Narvikgården er det tilgjengelig næringsareal. For eksempel i Evenes der flere områder allerede er regulert. Også i Gratangen er flere områder avsatt til næringsformål, blant annet i Foldvik, i Hellarbogen og på Langmyra som ligger ved E6.

I Tysfjord er flere områder avsatt til næring i arealplanen, men få av dem er regulert. Også i Ballangen er det tilgjengelig næringsareal selv om situasjonen rundt Ballangsleira er uavklart. Det finnes blant annet areal på Forsnes og på Stormyra.

I Narvik kommune er det mulig med nye næringsetableringer flere steder og i Bjerkvik er flere området regulert til næringsformål.

– Bjerkvik er et attraktivt område for næringsetableringer og nå når Hålogalandsbrua tas i bruk vil interessen for etableringer i Bjerkvik øke, sier Terje Steinsund. Noen områder er allerede bygd ut og klargjort for næringsformål, mens andre krever opparbeiding av vei, vann og kloakk.

På Herjangshøgda i Bjerkvik er et stort areal avsatt til næring og det er også ledige areal på Medby næringspark der Posten Bring har etablert sin terminal. I tillegg er det næringsareal andre steder i Bjerkvik og noe areal på Øyjord.

flyplassomrdet_km

På det gamle flyplassområdet i Framneslia vil det bli ny næringsvirksomhet. Det er stor interesse for disse arealene. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Stor interesse
I sentrum av Narvik er det blant annet tilgjengelig næringsareal i havneområdet og på Taraldsvikjordet. Også på det nedlagte flyplassområdet i Framneslia er det avsatt store areal til næringsvirksomhet.

– Det er veldig stor interesse for dette området, men det er for tidlig å si når området kan tas i bruk, sier administrerende direktør Erik Sommerli i Narvikgården AS. Det har tidligere vært skissert muligheter for også å kunne fylle ut i sjøen utenfor, men det mest nærliggende er at arealene på den gamle flystripa blir tatt i bruk.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter