sparebankennarvik_web

Siden 2009 har Sparebanken Narvik gitt over 300 millioner kroner i gaver til lokalsamfunnene i Narvikregionen. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Har gitt gaver for over 300 millioner

25. april 2019

De ti siste årene har Sparebanken Narvik gitt over 300 millioner i samfunnsnyttige gaver i Narvikregionen.

På bankens generalforsamling nylig ble det lagt frem tall som viser en sterk utvikling det siste tiåret. Siden 2009 er egenkapitalen økt fra 587 til 816 millioner kroner og kapitaldekningen er økt med tre prosentenheter til 22,6 prosent.

I løpet av de ti siste årene har brutto utlån og innskudd økt vesentlig samtidig som kostnadene er redusert. Banken har en forvaltningskapital på hele 5,6 milliarder kroner.

I 2018 fikk Sparebanken Narvik over 90 millioner kroner i resultat før skatt og gir over 35 millioner kroner tilbake til Narvikregionen.

– Halvparten av resultatet etter skatt pløyer vi tilbake som gave til lokalsamfunnene. For å bidra til vekst og bolyst, sier administrerende direktør Elling Berntsen i en pressemelding fra banken.

Han lister opp det han betegner som utbytte til lokalsamfunnet:

  • På bankens gavefond avsettes 4 millioner kroner
  • Lag og foreninger tilføres direkte 1 millioner kroner.
  • Og Stiftelsen Forte Narvik tilføres nye 30 millioner kroner for å investere i allmenn næringsvirksomhet og bolyst.

Det siste tiåret har banken gitt mer enn 300 millioner kroner i allmennyttige, samfunnsnyttige gaver.

Stadig bedre samhandling
Sparebanken Narvik driver lønnsomt, vokser, og er meget solid.

– Lokalsamfunnene er lokalbankens eiere. Når banken er solid og går bra, betaler vi «utbytte», som vi har gjort i alle år, sier Berntsen.

Han gleder seg over den optimismen og offensive holdningen som råder i Narvikregionen nå.

– Vi trenger sårt flere nye arbeidsplasser, det er avgjørende. Vi er på terskelen til vekst, jeg opplever at kommunene driver mer aktiv næringspolitikk og vil bidra, og det gleder meg mye at vi også får stadig bedre samhandling mellom det private næringslivet og det offentlige. Og vi prøver å aktiv å bidra, spesielt gjennom Forte Narvik, sier banksjefen.

ellingberntsen

Elling Berntsen leder en bank som bidrar til vekst og bolyst. (Foto: Sparebanken Narvik)

God regional samfunnsbygging
Grete Berg Jensen har vært ansatte-representant i bankstyret, og er nylig tiltrådt som leder for kundesenteret i banken.

– Det er handelen med kundene  – både privatkundene og de som driver bedriftene – som gjør at vi kan skape verdier. Verdier som igjen kan pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Det jobbes godt, og vi er stolte over at vi kan bidra til vekst og utvikling lokalt, sier hun og legger til at dette er god regional samfunnsbygging.

Styret og ledelsen i banken sier seg meget fornøyd med et resultat før skatt på 90,7 millioner i 2018 (71,2 millioner etter skatt) i et bankmarked med sterk konkurranse.

Til sammenligning var resultatet i 2017 på 82,4 millioner kroner.

Sparebanken har rustet seg til videre vekst og er bunnsolid.  Kjernekapital-dekning er på 22,6 prosent, langt i overkant av myndighetenes krav.

Brutto utlån og innskudd er økt vesentlig, og kostnadene er redusert. Forvaltningskapitalen er nå på hele 5,6 milliarder kroner, i tillegg til at banken forvalter utlån fra Eika Boligkreditt på nær 2 milliarder.

Et betydelig engasjement
Bankens vedtatte strategi om å være en selvstendig bank med lokal tilknytning i regionen står fast.

sparebankennarvik_ph_lindabogholm

Linda Bogholm Kolloen er daglig leder i Narvik Golfklubb og en av mange lag og foreninger som nyter godt av gaver fra Sparebanken Narvik. Her representert med markedsansvarlig PH Larsen. (Foto: Sparebanken Narvik)

– Vår ambisjon er å styrke vår posisjon som en lokal og selvstendig bank. Sparebanken Narvik skal fortsette å bidra med allmennyttige gaver slik at vi som velger å bo i regionen får trygge rammer og et godt utvalg av idretts- og kulturtilbud. Sparebanken Narvik er allerede en aktiv støttespiller til flere store begivenheter i Narvikregionen, og bankens støtte oppleves som viktig og nødvendig, skriver styret i Sparebanken Narvik i sin årsrapport for 2018.

– Sparebanken Narvik har et betydelig engasjement for lokalsamfunnet og skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv i regionen. Med en finansbransje preget av sterk konkurranse og sentralisering, håper vi at vår lokale forankring og tilstedeværelse vil gi en enda sterkere oppslutning om lokalbanken hos bedrifter og privatpersoner i Narvikregionen, skriver styret.

vinterfestuka_lokstallen

Vinterfestuka har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Sparebanken Narvik. Det har bidratt til store og små kulturarrangement. (Illustrasjonsfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

En klar ambisjon
I sin årsrapport trekker styret frem Forsvarets oppbygging av virksomhet i regionen og at det gir kraftige impulser for vekst, både i Evenes og Bjerkvik. Styret har også merket seg at oppdrett er en næring som har stor betydning for regionen og at regionen fortsatt har et betydelig potensial for verdiskapning innen sjømat.

– Styret har tro på at banken fortsatt vil stå sterkt gjennom 2019. Narvikregionen står foran en spennende tid med mange muligheter for vekst og utvikling. Kommunereform, økt forsvarsaktivitet, Narvik som Nord-Norges logistikksentrum og helårs turisme er områder som dels både har og vil utvikle regionen videre. Styret har en klar ambisjon om at Sparebanken Narvik skal bidra til å realisere potensialet som ligger i dette, heter det i årsrapporten.

Styret har bestått av: Hugo Storø (styreleder), Gøril Bjerkan (nestleder) og styremedlemmene Lars Ivar Simonsen, Grete Rolandsen, Grete Berg Jenssen og Øyvind Strøm.

Skriv inn søkeord og trykk Enter