Ny brannstasjon

En ny brannstasjon kan bli bygd på denne tomten i Rombaksveien. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Ønsker nøkkelferdig brannstasjon

1. september 2019

Rådmannen i Narvik foreslår å kjøpe en ny brannstasjon. Er politikerne enig kan stasjonen være ferdig i mai 2021.

I flere år har det vært arbeidet med å finne nye lokaler for brannstasjonen i Narvik. Dagens lokaler i Narvik sentrum er lite egnet til brannstasjon. Det er gitt flere pålegg fra Arbeidstilsynet og det er gjennomført midlertidige tiltak for å imøtekomme påleggene frem til ny brannstasjon er ferdig.

Samarbeid med andre
Å finne egnede lokaler eller tomt for ny brannstasjon har vært en lang og krevende prosess der en rekke ulike alternativer har vært vurdert.

Kommunen har utredet samlokalisering av enheter, utvikling av en brannstasjon i egen regi eller i samarbeid med andre aktører. Også leie av brannstasjon har vært vurdert.

For to år siden kjøpte Narvik kommune det tidligere administrasjonsbygget til Nordkraft, hensikten var å bygge ny brannstasjon i tilknytning til dette bygget.

Målet var å utvikle et multifunksjonsbygg der også andre kommunale enheter skulle ha plass, men da prosjektet ble kostnadsberegnet til 270 millioner kroner ble det for dyrt for kommunen.

Siden da har flere alternativer vært vurdert, blant annet samlokalisering ved det nye sykehuset på Furumoen.

Ferdig utviklet brannstasjon
Nå foreslår rådmannen i Narvik å kjøpe en ferdig utviklet brannstasjon på en tomt i Rombaksveien. Tomten ligger like ved E6 i nærheten av rundkjøringen ved Orneshaugen.

Samtidig foreslår rådmannen at det kommunale foretaket Narvik Vann og enheten for vei og park samles i det tidligere administrasjonsbygget til Nordkraft.

Den totale kostnadsrammen er beregnet til 211 millioner kroner, nesten 63 millioner kroner billigere enn de tidligere planene.

Etter en anbudskonkurranse har Narvik kommune inngått avtale med Ornes Eiendom AS om å kjøpe en ferdig utviklet brannstasjon på tomten de eier. Avtalen forutsetter godkjennelse fra bystyret som trolig behandler saken i slutten av september.

Eies av Kubera
Ornes Eiendom som eies av Kubera AS har tilbudt kommunen å leie eller kjøpe en nøkkelferdig brannstasjon. Rådmannen mener det ikke vil svare seg økonomisk å inngå en leieavtale og ønsker derfor å kjøpe stasjonen etter at den er bygd og klar til bruk.

Dersom politikerne ikke ønsker å øke kommunens låneramme foreslår rådmannen at Narvikgården AS via datterselskap kjøper brannstasjonen og leier den ut til Narvik kommune. Narvikgården AS eies 100 prosent av Narvik kommune.

Dersom forslaget blir vedtatt i bystyret vil Ornes Eiendom AS bygge en innflyttingsklar brannstasjon. Den vil da være komplett med blant annet utvidede tekniske installasjoner, utenomhusarealer til øvingsområde samt fast og løst inventar. Selskapet har også ansvar for prosjekt- og byggeledelse.

Planen er at kommunen og Ornes Eiendom AS skriver kontrakt i løpet av oktober og at en ferdig brannstasjon kan overtas av kommunen i mai 2021.

Ikke langt unna den planlagte brannstasjonen kan Veg og park og Narvik Vann KF bli bli etablert i august 2020. I Teknologiveien 2A er planen å samle administrasjon, driftsavdeling og alt av kjøretøy og annet utstyr.

Det kan være aktuelt med sambruk med av for eksempel vaskehall og verkstedhall.

Formannskapet behandler saken 5.september og den vil trolig bli behandlet av bystyret i slutten av måneden.

Hvordan kommunen skal finansiere kostnadene som er beregnet til 211 millioner kroner skal behandles som en del av økonomiplanen for 2020 – 2023.

Oppdatert 7.september:
Da formannskapet behandlet saken ble forslaget fra rådmannen enstemmig vedtatt. Bystyret avgjør saken torsdag 19.september.

Oppdatert 19.september:
Etter at Ornes Eiendom AS/Kubera AS var tildelt kontrakten (med forbehold om bystyrets godkjenning) klaget den andre tilbyderen – Siva – på tildelingen. Narvik kommune arbeider med juridisk vurdering av klagen og resultatet kan bli at kommunen velger å gjøre endringer av tildelingen eller konkurransen som er gjennomført.

Den juridiske vurderingen er ikke ferdig, men da bystyret behandlet saken ble rådmannen forslag enstemmig vedtatt. Rådmannen ble gitt fullmakt til å inngå kontrakt på kjøp av ferdig utviklet brannstasjon i Teknologiveien 2A.

I tillegg ble det vedtatt at rådmannen skal legge frem en ny sak for kommunestyret der det skal avgjøres om kommunen skal eie brannstasjonen i egen regi eller om dette skal gjøres av et heleid kommunalt selskap. Det skal skje i løpet av første halvår 2020.

Oppdatert 20. september
Ifølge en pressemelding fra Narvik kommune – gjengitt i Fremover – har Narvik kommune valgt å avlyse konkurransen.  Grunnen til avlysningen er at tildelingskriteriene i utgangspunktet var bygget på leie av ny brannstasjon og ikke på kjøp. Ny konkurranse om kjøp av ferdigutviklet brannstasjon vil bli utlyst av kommunen i løpet av oktober.

Nordkraft

Det tidligere administrasjonsbygget til Nordkraft ble kjøpt av Narvik kommune i 2017. Nå kan flere kommunale enheter bli samlokalisert her. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Skriv inn søkeord og trykk Enter