medby_bjerkvik

Dette området på Medby i Bjerkvik skal etter planen utvikles for etablering av større næringsaktører innen transport, logistikk og lagervirksomhet. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Fortsetter arbeid med næringspark i Bjerkvik

17.april 2019

Arbeidet med å utvikle en ny næringspark på Medby i Bjerkvik fortsetter. Et endelig planforslag kan bli lagt ut til offentlig ettersyn til sommeren.

Kommunens komite for plan og næring skal etter påske behandle hvordan reguleringsarbeidet skal gjennomføres.

For større næringsaktører
Multiconsult har på vegne av Medby Næringspark AS søkt om at Narvik kommune behandler og fastsetter et planprogram slik at det kan gjennomføres områderegulering og konsekvensutredning.

Hensikten er å legge til rette for etablering av en næringspark for større næringsaktører, primært innenfor transport, logistikk og lagervirksomhet.

Planarbeidet skal avdekke hvilke konsekvenser den planlagte utviklingen kan ha for området som er på om lag 170 daa – 170.000 kvadratmeter.

Medby Næringspark AS legger opp til en trinnvis utbygging, det første byggetrinnet ble ferdigstilt ved at Posten etablerte sin logistikkterminal på Medby i 2017.

Til politisk behandling
Da et forslag til planprogram var på offentlig høring tidligere i år kom det sju merknader som i hovedsak handler om håndtering av støy, byggegrenser og forholdene for gående og syklende. Det ble derfor gjort noen justeringer av forslaget.

Rådmannen i Narvik kommune har lagt saken frem til politisk behandling og skriver i saksutredningen at det ikke har kommet noen vesentlige momenter som tilsier dyptgripende tilføyelser eller større endringer i planprogrammet.

Rådmannen mener tilrettelegging av Medby Næringspark er vesentlig for Narvikregionen blant annet på grunn av stor etterspørsel av næringsområder langs stamvegnettet.

– Nærheten til Narvik, Bjerkvik og E6/E10 bidrar til å gjøre området svært godt egnet til virksomhet innenfor transport, logistikk og lager, skriver rådmannen som foreslår at politikerne fastsetter planprogrammet, skriver rådmannen.

Kommunedelplan for Bjerkvik
Medby Næringspark AS kjøpte allerede i 2009 et større areal på Medby av Narvik kommune. Selskapet ble enig med kommunen om å stille planarbeidet i bero i påvente av en kommunedelplan for Bjerkvik.

Denne ble vedtatt i 2013 og størsteparten av arealene til Medby Næringspark ble avsatt til næringsformål, en mindre del til landbruksformål.

To tomter er solgt til Enevoldsen Eiendom AS og Teltproffen AS og senere har Medby Næringspark inngått en opsjonsavtale om kjøp av eiendommen til en familie som eier deler av området.

– Vi var i gang med reguleringsarbeidet for fire år siden, men avtalte med Statens vegvesen at vi skulle avvente arbeidet til de hadde det var klart hvor den nye E6 skulle gå. Det har tatt litt tid etter det, men nå går vi i gang, opplyste daglig leder Kjetil Strømseng Paulsen i Medby Næringspark AS til Nytt fra Narvikregionen da forslaget til planprogram var klart i desember i fjor.

medbynringspark_planavgrensning

Planområdet som er innenfor den stiplete linjen og er på ca. 170 daa og ligger ved Medby, rett sør for Bjerkvik sentrum. Området ligger i et noe kupert terreng mellom E6 og Elvegårdsmoen. (Tegning fra forslag til planprogram)

Elvegårdsmoen skyte- og øvingsfelt
Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan som inkluderer ny kryssløsning på E6 og inn til næringsparken. Dette er en del av reguleringsplanen for ny E6 mellom Stormyra på Øyjord og Bjerkvik.

Det er usikkert når arbeidene som tidligere har vært kostnadsberegnet til vel 1,2 milliarder kroner kan starte, det vil derfor bli etablert en midlertidig løsning inntil en ny fremtidig E6 er ferdig.

Medby Næringspark grenser til Elvegårdsmoen skyte- og øvingsfelt, men nærheten anses som uproblematisk for utviklingen av næringsparken.

Blir planprogrammet fastsatt av politikerne skal det lages et endelig planforslag som skal legges ut for offentlig ettersyn til sommeren.

Medby Næringspark AS eies av Barlindhaug Eiendom, Narvikgården, Ofoten Sparebank og Idar Hanssen. Barlindhaug er største aksjonær med vel 56 prosent av aksjene.

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter