Nygårdsfjellet Vindpark

Inntekter fra blant annet driften av Nygårdsfjellet vindpark gjør at Narvik kommune får millioner i utbytte fra Nordkraft. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Foreslår utbytte på 30 millioner kroner

3. juni 2019

Styret i Nordkraft foreslår å gi 30 millioner kroner i utbytte til eierne. Det betyr penger i en slunken kommunekasse.

Nordkraft AS er morselskapet i Nordkraft-konsernet og det er morselskapets årsresultat som skal disponeres. Styret foreslår å gi et utbytte på 30 millioner kroner til eierne og overføre nesten 131,4 millioner kroner for å styrke egenkapitalen.

Et ekstraordinært utbytte
For regnskapsåret 2017 betalte Nordkraft et ordinært utbytte på 25 millioner kroner og ga like før jul i fjor et ekstraordinært utbytte på 20 millioner kroner. Narvik kommune eier 50,01 prosent av Nordkraft og fikk dermed til sammen et utbytte på vel 22,5 millioner kroner.

Dersom styrets forslag om utbytte for 2018 blir vedtatt på generalforsamlingen kan Narvik kommune bokføre vel 15 millioner kroner i inntekter fra selskapet.

Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft (28,0 %), Troms Kraft (5,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %).

God underliggende drift

nordkraft_resultat

Nordkraft har hatt en kraftig resultatforbedring de siste årene. (Illustrasjon fra årsberetningen)

Nordkrafts resultat før skatt økte med 35,5 millioner kroner fra 2017. Resultatet etter skatt ble på 99,5 millioner kroner, en nedgang på 20,9 millioner kroner fra 2017. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent.

– 2018 har vært et år med god underliggende drift, høye kraftpriser og produksjonsvolum, men resultatet trekkes ned på grunn av tap på prissikringer og høy skattebelastning, skriver styret i sin årsberetning.

Litt over halvparten av produksjonsvolumet i 2018 var sikret til en pris lavere en spotpris og Nordkraft måtte derfor realisere et tap på 69 millioner kroner.

Konsernets egenkapitalandel var på 38 prosent ved utgangen av 2018.

Konsernets driftsinntekter for 2018 var på 568,6 millioner kroner. Høyt produksjonsvolum og høye priser har bidratt til en omsetningsøkning på 55,7 millioner kroner.

Langsiktige lån er nedbetalt med 80 millioner kroner og konsernet hadde ved utgangen av 2018 totalt 980 millioner kroner i rentebærende gjeld. Det har i kombinasjon med bedre resultater ytterligere styrket konsernets finansielle betjeningsevne.

Eirik Frantzen

Eirik Frantzen er administrerende direktør i Nordkraft AS. (Foto: Nordkraft)

Et bredt samfunnsansvar
Nordkraft eier, bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur og har et ansvar for å sørge for trygg og pålitelig forsyning av fornybar energi til kundene. Nordkraft tar i tillegg et bredt samfunnsansvar utover det som er pålagt selskapet.

– Vi bidrar til næringsutvikling i regionen, og har samarbeid med skoleverket og UiT, skriver styret i årsberetningen.

– Gjennom å støtte det lokale idretts- og kulturmiljøet bidrar Nordkraft til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt for nåværende og fremtidige ansatte, skriver styret.

Nordkraft-konsernets kjernevirksomhet er utbygging, produksjon og distribusjon. Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk over hele landet.

Stabil og solid
I årsberetningen skriver styret at konsernet har fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi, samt energirådgivning.

– Vår visjon er «i posisjon til å gripe mulighetene», og søkes oppnådd gjennom å fokusere på effektiv drift og en kapitalstruktur tilpasset virksomheten.

– Nordkraft har en stabil og solid virksomhetsbase med egeneide magasinkraftverk og drift og forvaltning av energinett. Gjennom operatørskap skapes nye inntekter uten at konsernet selv foretar investeringer.

I 2018 ferdigstilte Nordkraft utbygging av Ånstadblåheia vindpark for det finske energiselskapet Fortum og er godt i gang med utbygging av Sørfjord vindpark i Tysfjord for det samme selskapet. Vindparken er planlagt ferdig i løpet av høsten.

Sørfjord vindpark

Nordkraft bygger og skal drifte Sørfjord vindpark. (Foto: Kalle Punsvik/Nordkraft)

Ballangen og Narvik
Nordkraft er langsiktig operatør for det nye vindkraftverket, samt for Nygårdsfjellet vindpark som ble solgt til Fortum i 2017.

Innen vannkraft har Nordkraft, i tillegg til sine syv egeneide kraftverk, drevet operatørskap av småkraftverk siden 2015. Totalt drifter Nordkraft 27 vannkraftverk.

Fra 1.januar 2018 ble nettvirksomheten i Ballangen og Narvik slått sammen til ett nettområde. Et felles nett gir muligheten for effektivisert drift, og Nordkraft har blant annet iverksatt tiltak som én felles driftssentral og ett lokalt eltilsyn, samt samordning av IT-systemene.

Nordkraft eier 33,33 prosent av Polarkraft sammen med Lofotkraft og SKS. I fjor ble Kraftinor fusjonert og er en strategisk satsing innen strømsalg for eierne. Polar Kraft har en kundemasse på ca. 60.000 kunder og har som mål å bli den største kraftleverandøren i Nord-Norge.

Etablering av datasentre
Nordkraft har i 2018 også arbeidet med etablering av datasenter og anser dette og annen kraftkrevende industri i Nord-Norge som en forretningsmulighet for å utnytte kraftoverskuddet i konsernets område.

– Rammevilkår i form av god tilgang på fornybar kraft til lave priser er sentrale betingelser for etablering av datasentre og annen kraftkrevende industri som vår region kan tilby, skriver styret.

I årsberetningen blir det vist til at Nordkraft med sin kompetanse innen fornybar energi ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for slik virksomhet, og dermed bidra til økt kraftetterspørsel i regionen.

Skriv inn søkeord og trykk Enter