Furumoen

Et nytt helsehus planlegges bygd i tilknytning til det nye universitetssykehuset i Narvik og Furumoen sykehjem. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Behov for flere sengeplasser

1. september 2019

Et nytt helsehus på Furumoen i Narvik kan bli åpnet samtidig med det nye sykehuset. Helsehuset kan bli bygd med 40 sengeplasser innenfor en kostnadsramme på 327 millioner kroner.

Hovedhensikten med et helsehus er å etablere korttidsplasser ut fra det forventede behovet. Beregninger viser at behovet vil være 410 plasser i 2040 mot dagens 235 institusjonsplasser i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik.

Et felles akuttmottak
Det har vært gjennomført en mulighetsstudie for prosjektet og rådmann Lars Skjønnås ber nå om inntil ti millioner kroner til et mer omfattende forprosjekt. Han viser til at det vil være en stor fordel å samkjøre planleggings- og byggeprosessen av helsehuset med det nye sykehuset.

– Både UNN og Narvik kommune har store potensielle synergieffekter både i byggeperioden og i den etterfølgende driften, hvis man klarer å holde felles fremdrift på de to prosjektene, skriver rådmannen i et forslag som først skal behandles i formannskapet.

Helsehuset planlegges bygd med flere funksjoner. I tillegg til fire sengeposter med 40 korttidsplasser vil det kunne bli fysio- og ergoterapi-tjeneste, samt frisklivsentral for læring/mestring.

Den kommunale legevakten vil bli en sentral del av helsehuset og vil kunne bli en del av et felles akuttmottak i sykehuset.

Utvikle fremtidens helsetjeneste
Narvik kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge har inngått en intensjonsavtale der flere eksempler på samarbeidsområder nevnes. Blant dem er felles servicetorg, felles lounge og kafé, felles kantine, kjøkken og felles stillerom og seremonirom.

Samarbeid om rehabilitering, pasienthotell og portørtjeneste blir også trukket frem som aktuelle samarbeidsområder. Det kan også være aktuelt å samarbeide om ulike servicetjenester som renhold, og drift av utearealene.

– Gjennom samlokalisering med nytt sykehus og eksisterende sykehjem på Furumoen legger kommunen til rette for å utvikle fremtidens helsetjenester slik at vi forbereder oss på å møte de utfordringene vår nye kommune står foran med hensyn på befolkningsframskriving, skriver rådmann Lars Skjønnås.

Skape attraktive arbeidsplasser
Rådmannen viser også til at et nytt helsehus også vil støtte opp under Narvik kommunes mål om å øke innbyggertallet og gjøre byen mer attraktiv.

– Et nytt kommunalt helsehus som samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten og universitetet med mulighet for utvikling av helseteknologi og utdanning av fremtidens helsepersonell vil bidra til å skape attraktive arbeidsplasser i kommunen som medfører bolyst.

Rådmannen foreslår å gjennomføre et forprosjekt for bygging av nytt helsehus på Furumoen innenfor en kostnadsramme på ti millioner kroner. Han viser til at det er viktig at Narvik kommune følger samme fremdriftsplan som UNN slik at sykehuset ikke blir forsinket som følge av forhold i Narvik kommune.

Tilskudd fra Husbanken
– Felles fremdriftsplan er en forutsetning for at UNN og Narvik kommune gjensidig kan nyttiggjøre seg de synergiene som skapes ved at sykehus og helsehus bygges samtidig, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne.

Det er beregnet at helsehuset kan realiseres innenfor en kostnadsramme på 327 millioner kroner. Kostnadene er tenkt finansiert med 67 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken og en momskompensasjon på 66 millioner kroner. Det vil da være nødvendig å finansiere 194 millioner kroner gjennom låneopptak.

Det tas sikte på at finansieringen behandles i desember i forbindelse med kommunens økonomiplan for 2020 til 2023.

Oppdatert 7.september
Da formannskapet behandlet saken i et møte 5.september ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Saken blir endelig avgjort av bystyret torsdag 19.september.

Oppdatert 20.september
Rådmannens forslag ble vedtatt av bystyret 19.september.

Skriv inn søkeord og trykk Enter