Forsvaret helikopter

Forsvaret vil utvikle og sikre sine areal i Bjerkvik og forslag til en reguleringsplan skal nok en gang behandles av politikerne i Narvik. (Illustrasjonsfoto: Forsvaret)

Behandler reguleringsplan for Elvegårdsmoen

8. november 2019

En reguleringsplan for Forsvarets aktiviteter på Elvegårdsmoen i Bjerkvik skal nok en gang til politisk behandling.

Rådmannen i Narvik er positiv og viser til at planen vil trygge arbeidsplasser og gi mulighet for økt vekst i Bjerkvik og regionen for øvrig.

Utbedring og sikring
Forsvaret har arbeidet med reguleringsplanen i flere år. Formålet er å sikre at den militære aktiviteten på Elvegårdsmoen kan foregå på en mest mulig sikker måte. Hele planområdet er på 4.500 dekar og omfatter leiren og ubebygde arealer som Forsvaret fortsatt vil ha bruk for.

Det planlegges å etablere en del bygg med ulike funksjoner, parkeringsareal med mulighet for landing med helikopter samt utbedring og sikring av Fjellvegen.

I tillegg er det planlagt sikkerhetstiltak i form av inngjerding av leirområdet og skilting og merking av skyte- og øvingsfeltet.

Forsvaret har i dag 11 aktive skytebaner, én håndgranatbane samt ett sprengningsfelt i området.

Gjort nye vurderinger
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen har det vært arrangert flere informasjonsmøter og Forsvarsbygg har hatt separate møter med berørte grunneiere og reindriften. I 2014 fikk også alle husstander i Bjerkvik informasjonsskriv om reguleringsplanen.

I den opprinnelige planen var det lagt opp til å utvide skytefeltarealet opp mot Medbyfjellet og dette medførte protester fra flere berørte. I løpet av prosessen har Forsvaret gjort nye vurderinger og kommet til at utvidelsen ikke er nødvendig.

I den siste høringsrunden har det likevel kommet flere negative merknader til planen. Rådmannen mener det er positivt med et stort engasjement i lokalmiljøet, men mener alle merknadene ikke kan innfris.

Rådmannen foreslår at flere av merknadene fra blant andre fylkesmannen i Nordland, Bjerkvik Arbeiderlag og kommunens egen enhet for veg og park ikke tas til følge.

Elvegårdsmoen

Elvegårdsmoen sett fra Storhaugen mot Medbyfjellet. (Foto fra planprogrammet)

Er attraktive arbeidsplasser
Forsvaret har hatt virksomhet på Elvegårdsmoen siden 1899. I saksutredningen vises det til at Bjerkvik i stor gard har vokst fram som et resultat av den militære virksomheten i området.

I tilknytning til Elvegårdsmoen leir og skyte- og øvingsfeltet sysselsettes om lag 200 personer direkte som følge av Forsvaret på Elvegårdsmoen, hvorav 60 prosent av disse skatter til Narvik kommune.

Elvegårdsmoen er i dag tilholdssted for ledelsen i HV-16 og for Bjerkvik tekniske verksted (BTV).

– Dette er attraktive arbeidsplasser av stor betydning for Bjerkvik og nærområdet. Handel og annen virksomhet drar også nytte av Forsvarets aktivitet på Elvegårdsmoen, skriver rådmannen i saksutredningen.

Godt nok utredet
Han mener saken er tilfredsstillende vurdert gjennom nytt offentlig ettersyn og høring og saksutredning med merknadsbehandling.

– Slik rådmannen vurderer saken, er plandokumentene tilfredsstillende utarbeidet og problemstillinger og konsekvenser som følge av forslaget er godt nok utredet for å kunne gjøre et vedtak om å godkjenne planforslaget, skriver rådmannen i sin innstilling.

– Dersom bystyret ikke vil vedta planforslaget slik det foreligger, må dette begrunnes og saken sendes tilbake til rådmannen for eventuelle endringer, skriver han i saken som skal behandles i komiteen for plan og næring 7.november.

Skriv inn søkeord og trykk Enter